Thực đơn

Tất cả các món

0
0
220.000đ/suất
0
250.000đ/suất
0
190.000đ/suất
0
300.000đ/suất
0
350.000đ/suất
0
2.600.000đ/10 người/ 1 Bàn
0
2.300.000đ/10 người/ bàn
0
2.800.000đ/10 người/ bàn
0
250.000đ/suất
0
230.000đ/suất
0
1.360.000đ/6 người/bàn
0
1.350.000đ/6 người/bàn